امير ساسان ترابي زاده معاونت برنامه ریزی و فناوری RETURN
AmirSasan Torabizadeh نشاني : خيابان سپهبد قرني - كوچه شهيد حقيقت طلب - پلاك 31 ساختمان شماره4 بيمه البرز- طبقه 2

تلفن : 88906755 دورنگار : 88899880

آدرس پست الكترونيكي : Torabizadeh@AlborzIns.Com