شـوراي فنـي RETURN
نشاني : خيابان سپهبدقرني -نرسيده به پل كريمخان- ساختمان شماره1 بيمه البرز-ط 5

تلفن : 4- 8803773 دورنگار : 2- 8803771

آدرس پست الكترونيكي : ShorayeFani@BimehAlborz.IR

رییس : عبداله قره باغیان

اعضا:
        جمشید خانزادی

        اردشیر بازگيرفرد

        مسعود قراگوزلو

        رسول نریمانی بناب

        علیرضا مقرب

        عزیز مهریاری لیما